CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

1.      Hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên

-  Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông về chuyển đổi Công ty

-  Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về chuyển đổi Công ty;

-  Hợp đồng chuyển nhượng + Biên bản thành lý hợp đồng chuyển nhượng  trong trường hợp có sự chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông hoặc các cổ đông với một cá nhân hoặc một tổ chức nhận chuyển nhượng.

-  Giấy đề nghị chuyển đổi

-  Điều lệ Công ty TNHH một thành viên

-  Bản chứng thực CMND hoặc hộ chiếu của thành viên tham gia

-  Ban sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại nêu trên đối với người đại diện theo ủy quyền và Quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên là pháp nhân;

-  Các giấy tờ liên quan khác.

 

Xem thêm: Thành lập công ty cổ phần 

HOTLINE: 0931333162/0969769530

2.      Trình tự thực hiện thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng kí kinh doanh.

Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp; trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

3.      Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên

Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi đặt trụ sở doanh nghiệp.

4.      Thời gian giải quyết việc chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên

 05 ngày làm việc.

HOTLINE: 0931333162/0969769530

 Xem thêm: DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD