KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

1.      Khái niệm

Xuất phát từ thực tế khách quan do đòi hỏi của sự hình thành vầ phát triển của nền kinh tế thị trường . Do đó ,việc hình thành các công ty cổ phần (CTCP ) và vấn đề cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước (DNNN ) là tất yếu đối với quá trình phát triển mạnh của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Với những ưu thế vượt trội của mình trong việc huy động được nguồn vốn rộng rãi trong công chúng không ít các nhà đầu tư lớn đã lựa chọn mô hình CTCP để phát triển. Dưới đây là một số những điểm chung nhất về khái niệm và đặc điểm của CTCP:

Theo qui định của Luật doanh nghiệp 2014 tại Điều 110. Công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

HOTLINE: 0931333162/0969769530

 

Xem thêm: DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

2.      Đặc điểm pháp lí

Như vậy, theo qui định trên CTCP có những đặc điểm pháp lí sau:

- Cổ đông:      

+ Số lượng tối thiểu là 3 và không giới hạn số lượng tối đa.

                        + là cá nhân hoặc tổ chức có tư cách pháp nhân, quốc tịch VN hoặc nước ngoài.

- Vốn điều lệ:

                        + Được chia thành các phần nhỏ bằng nhau gọi là cổ phần.

            - Đặc điểm huy động vốn: CTCP được phát hành cổ phiếu để huy động  (tăng vốn điều lệ) và phát hành trái phiếu để huy động vốn vay (tăng vốn vay). Đây là đặc điểm quan trọng thể hiện tính chất hiệu quả của mô hình CTCP với hđ sản xuất kinh doanh có quy mô lớn của nhà đầu tư.

            - Trách nhiệm tài sản:

                        + Công ty chịu trách nhiệm trong phạm vi tài sản của công ty.

 

Xem thêm: THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 

                        + Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

            - Tư cách pháp lý:

                        + CTCP  có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp GCN ĐKKD.

.

HOTLINE: 0931333162/0969769530

 

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD