DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

 

1. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

 

Bao gồm 2 hình thức là giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc.

-Giải thể tự nguyện là quyền của nhà đầu tư đối với việc rút lui khỏi thị trường kinh doanh, một trong các nhóm quyền của quyền tự do kinh doanh. Gồm các trường hợp:

+Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

+Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH; của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần

-Giải thể bắt buộc do yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về doanh nghiệp do doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện luật định. Bao gồm các trường hợp

+Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của của Luật này trong thời hạn sáu tháng liên tục

+Bị thu hồi GCNĐKKD

 

 

                            

 

HOTLINE: 0909 363 269

 

2. Thành phần hồ sơ giải thể doanh nghiệp:

 

-Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

-Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

-Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Xem thêm: THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH

 

HOTLINE: 0909 363 269

 

 

3. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

 

Gồm các bước:

-Thông qua quyết định giải thể: Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

+Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

+Lý do giải thể;

+Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

+Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

+Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

-Thanh lý tài sản của doanh nghiệp: chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

-Gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày biên bản họp được thông qua:

+Gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp

+Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

+Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có)

-Thanh toán nợ và các nghĩa vụ tài chính: Các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính được ưu tiên thanh toán theo thứ tự:

+Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

+Nợ thuế;

+Các khoản nợ khác.

+Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

+Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

-Xóa tên doanh nghiệp

Công an tỉnh ra quyết định huỷ dấu, Doanh nghiệp gửi Quyết định huỷ dấu này lên Phòng đăng ký kinh doanh và chờ quyết định giải thể cuối cùng của Phòng Đăng ký kinh doanh (Phòng Đăng ký kinh doanh ra Quyết định xoá tên Doanh nghiệp trong sổ Đăng ký kinh doanh thì hoàn thành thủ tục giải thể).

 Xem thêm:  DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI

 

 

                             

 

HOTLINE: 0909 363 269

 

 

4. Quy trình thực hiện thủ tục giải thể tại STALAW:

 

Trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, STALAW sẽ cung cấp những dịch vụ sau đây:

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục giải thể khi tiến hành dịch vụ;

- Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho việc thực hiện thủ tục giải thể của doanh nghiệp;

- Soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết cho việc thực hiện thủ tục giải thể của doanh nghiệp;

- Trực tiếp nộp hồ sơ và thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Bổ sung, sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên phụ trách hồ sơ;

 

- Tư vấn các vấn đề phát sinh sau khi hoàn thành công việc.

 

 

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ STARLAW

 

 

VP Hồ Chí Minh: Số 151 đường Đào Duy Anh, phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM |Tel: 0902 80 45 45

VP Hà Nội: Tầng 5 số 619 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, HN|Tel: 0931333162

 

HOTLINE: 0909 363 269

 

 

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD